Algemene Voorwaarden

Let op: voor reserveringen welke gemaakt zijn via externe kanalen als bv. Booking.com of via een plaatselijke VVV zijn de boekingsvoorwaarden van toepassing welke u heeft geaccepteerd bij boeking.

Artikel 1. Aanbod en aanvaarding

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod. De aanvaarding zal hetzij
telefonisch, hetzij het invullen van het online boekingsformulier op de website, hetzij emailverkeer plaatsvinden.
Als op het moment van aanmelding de samenstelling van de groep medereizigers nog niet (volledig) bekend is, is dat
op zich geen probleem, met dien verstande, dat:
• de betaling van de reis voldaan dient te worden als was de groep al wel compleet, en dat
• bij de eerst mogelijke gelegenheid de ontbrekende namen en persoonlijke gegevens doorgegeven worden

Artikel 2. Bevestiging en betaling

1. De reisovereenkomst wordt door Châtel Reizen schriftelijk bevestigd.
2. Direct na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling van 30% te worden overgemaakt. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit zijn.
3. Bij boeking minder dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom ineens te worden betaald.

Artikel 3. Annulering/reiswijziging

1. Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt om redenen die niet gedekt worden door de annuleringskosten
verzekering, worden per persoon de volgende bedragen in rekening gebracht:
 1. bij annulering tot 16 weken voor vertrek datum: de aanbetaling;
 2. bij annulering tussen 16 en 3 weken voor vertrek datum: 75% van de reissom;
 3. bij annulering binnen 3 weken voor de dag van vertrek (inclusief de dag van aankomst): de totale reissom;
 4. bij “No show”: 100% van de reissom.

2. Reiswijzigingen:
1. door deelnemer gewenste wijziging van reis datum, bestemming, personele samenstelling, enz., kunnen, afhankelijk van de situatie, in overleg met Châtel Reizen doorgevoerd worden. Een wijziging dient altijd schriftelijk bevestigd te worden.
2. indien wijzigingen noodzakelijk zijn – zulks ter onze beoordeling – in vertrekdata, vertrektijden of accommodatie, verplichten wij ons tot tijdige kennisgeving.

Artikel 4. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. Indien een chalet door de volgende omstandigheden niet kan worden bereikt, geldt hiervoor geen restitutie:
- sneeuwval, lawine-gevaar, afsluiting van wegen door lokale autoriteiten waardoor het chalet niet bereikt kan worden.
- door omstandigheden waarop de reisorganisator geen invloed heeft, inclusief oorlog, staking, rellen en andere gevallen van overmacht.

Indien het chalet vanwege een pandemie door overheidswege gesloten wordt, krijgt u de gelegenheid, mits beschikbaar, om uw verblijf om te boeken. Mocht er geen alternatief beschikbaar zijn ontvangt u de door u betaalde reissom terug.

2. Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, is de reisorganisator voor de opgekomen
schade aansprakelijk. Onder ‘verwachtingen’ worden hier verstaan: de verwachtingen, die de deelnemer naar de in Nederland geldende opvattingen mocht koesteren.

3. De reisorganisator is niet voor de in het hierboven lid genoemde schade aansprakelijk, voor zover deze niet te
wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen,
voor zijn rekening komt.

4. Indien de reis t.g.v. overmacht niet kan doorgaan of afgebroken moet worden kan de reisorganisatie hiervoor
niet aansprakelijk gesteld worden.

5. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de reisverzekering dekking pleegt te geven, is uitgesloten.

6. Aansprakelijkheid voor verloren/gestolen goederen, waardepapieren en geld is uitgesloten.

7. Chatel Reizen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan geparkeerde voertuigen of objecten die in voertuigen worden achtergelaten.

8. Klachten dienen uiterlijk 4 weken na terugkomst in Nederland schriftelijk te worden ingediend onder vermelding
van alle ter zake doende gegevens.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer

1. Deelnemers zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten.
2. Deelnemers zijn aansprakelijk voor door hen, al dan niet opzettelijk, veroorzaakte schade aan logies-verblijf en/of
inventaris.

Artikel 6. Algemeen voorbehoud

Kennelijke fouten of vergissingen in deze of andere kennisgeving binden de reisorganisator niet.

Artikel 7. Tourguiding

Deelname aan skiguiding en eventuele andere activiteiten is voor eigen risico van deelnemer.

Artikel 8. Reisbescheiden

De reisbescheiden worden (indien de reissom volledig betaald is) uiterlijk één week voor vertrek toegezonden.

Artikel 9. Huisdieren

In principe mogen huisdieren niet worden meegenomen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij complete chalet
reserveringen. Voor meer informatie neemt u contact op met Châtel Reizen.

Artikel 10. Uitsluiting

Wanneer blijkt dat een deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.